قرنيه
بافت شفاف جلوي چشم است كه نور را از خود عبور ميدهد.
انحناي مشخصي دارد و بدون عروق است.
در افرادي كه قرنيه بعلل متعدد شفافيت يا انحناي طبيعي خود را از دست داده باشد پيوند قرنيه يعني جايگزيني قرنيه بيمار با قرنيه سالم فرد متوفي باعث به دست اوردن مجدد بينايي ميشود.

موارد بكارگيري پيوند قرنيه:

 • صدمه ديدن قرنيه بعلت ضربه
 • قوز قرنيه
 • ورم قرنيه بعد از عمل اب مرواريد
 • اثاربجا مانده از عفونتهاي قبلي قرنيه مثل تبخال قرنيه

انواع پيوند قرنيه:

 • پيوند كامل قرنيه
 • پيوند لايه خارجي قرنيه يا DALK
 • پيوند لايه داخلي قرنيه يا DEMEKو DSAEK

مراقبت هاي بعد از پيوند

 1. روز هاي اول بعد از پيوند معاينات روزانه توسط پزشك لازم است.
 2. عدم شستشوي صورت ١-٢هفته اول.
 3. استفاده از محافظ چشمي در بيداري مثل عينك افتابي و در خواب شيلد چشمي حداقل براي يك ماه.
 4. عدم زورزدن و بار سنگين برداشتن.
 5. استفاده منظم داروهاي چشمي.
 6. معمولا داروها تا ماهها و گاهي چند سال ادامه مي يابد.
 7. مراجعه منظم در ماههاي اول بصورت ماهانه و سپس هر ٢-٣ماه كه به تدريج فواصل معاينات بيشتر ميشود جهت بررسي قرنيه،فشارچشم و وضعيت بخيه ها.

مراجعه اورژانسي درموارد زير

 • تاري ديد
 • درد يا احساس جسم خارجي
 • قرمزي چشم
 • ترس از نور

علائم ذكر شده ممكن است نشانه پس زدن پيوند باشند ودر صورت مراجعه سريع قابل برگشت و در غير اينصورت منجر به ازبين رفتن شفافيت دائمي قرنيه ميشود.

بينايي بيمار بعد از عمل پيوند بصورت تدريجي و معمولا بعد از كشيدن بخيه هاي انتخابي بهبود مي يابد